ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-12-09-2020

ದಿನಾಂಕ:12-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 278/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 279/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 113/2020 12.09.2020 ಕಲಂ  279-ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 291/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 292/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆಇ ಆಕ್ಟ್. EXCISE ACT
6 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 55/2020 12.09.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
7 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2020 12.09.2020 ಕಲಂ-506.447.504 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 182/2020 12.09.2020 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 40/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 174 CRPC UDR
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 237/2020 12.09.2020 ಕಲಂ: 324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 238/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ. ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
12 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 213/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 341 324 504 506 ASSAULT
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 282/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 283/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ.ಜೊಗೆತೆ 187 ಐಎಂವಿ.ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
15 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ FOREST CASE 01/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 39, 44, 49(ಬಿ) 51 ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ-1972 ªÀ£Àåfë ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝ
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 190/2020 12.09.2020 ಕಲಂ. ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 160/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 20 (B)(ii)(B) NDPS ACT 1985 NDPS ACT
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 161/2020 12.09.2020 ಕಲಂ-504,324,506 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ASSAULT
19 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 162/2020 12.09.2020 ಕಲಂ-15(A) 32(3) . EXCISE ACT
20 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 163/2020 12.09.2020 ಕಲಂ-15(A) 32(3) . EXCISE ACT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 91/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 160 ಐಪಿಸಿ COMMITTING AFFRAY
22 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 110/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 20(A) NDPS ACT NDPS ACT
23 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2020 12.09.2020 ಕಲಂ: 341,504,324,323,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
24 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 126/2020 12.09.2020 ಕಲಂ: 32,34 ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
25 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 127/2020 12.09.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಯಾಳೆ MISSING
26 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 128/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ), 33(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
27 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 129/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
28 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 92/2020 12.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
29 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2020 12.09.2020 ಕಲಂ- 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
30 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2020 12.09.2020 ಕಲಂ- 15(ಎ), 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
31 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO

13/2020

12.09.2020  ಕಲಂ- 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR