ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 12-01-2021

ದಿನಾಂಕ:12-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 10/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 454 380 ಐಪಿಸಿ. Theft
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 03/2021 12.01.2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
3 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66(ಡಿ) ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ IT Act
4 ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 03//2021 12.01.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
5 ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 02/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. UDR
6 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 09/2021 12.01.2021 ಕಲಂ: 457-380 ಐಪಿಸಿ Theft
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 02/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
8 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 20/2021 12.01.2021 ಕಲಂ  435, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Mischief by fire
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 11/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 341.323.447.504 506[ಬಿ] ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Assault
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 12/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ Kidnap
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 13/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 447 427 ಐಪಿಸಿ Trespass
12 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 06/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
13 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 07/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
14 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 08/2021 12.01.2021 ಕಲಂ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Girl missing
15 ತಾವರೆಕೆ ಠಾಣೆ 09/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ. ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
16. ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 04/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 363, 114, 34 ಐಪಿಸಿ Kidnap
17 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 09/2021 12.01.2021 ಕಲಂ 67, 67(ಬಿ) ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2008 IT Act
18. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 02/2021 12.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. Woman missing