ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-11-09-2020

ದಿನಾಂಕ:11-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 178/2020 11.09.2020 ಕಲಂ- 279, 337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 211/2020 11.09.2020 ಕಲಂ- 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ,ಎಂ,ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 231/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 289/2020 11.09.2020  ಕಲಂ 341. 447.504 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ TRESSPASS
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 290/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 180/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 192(ಎ) ಕೆಎಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ KLR ACT
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 181/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 192(ಎ) ಕೆಎಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ KLR ACT
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 212/2020 11.09.2020 ಕಲಂ- 192(ಎ) ಕೆ.ಎಲ್.ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ KLR ACT
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 236/2020 11.09.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 187/2020, 11.09.2020 ಮೊ.ಸಂ. ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 188/2020 11.09.2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 189/2020 11.09.2020 ಕಲಂ. 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
14 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 157/2020 11.09.2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
15. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 158/2020 11.09.2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
16. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 159/2020 11.09.2020 ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
17. ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 86/2020 11.09.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ WOMAN MISSING