ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 11-01-2021

ದಿನಾಂಕ:11-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 380,454 ಐಪಿಸಿ. THEFT
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 18/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 11.01.2021 ಕಲಂ: ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
5 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 279.377 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 19/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 11.01.2021 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 279-337ಐಪಿಸಿ  ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2021 11.01.2021 ಕಲಂ 420  ಐಪಿಸಿ. CHEATING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 01/2021 11.01.2021 ಕಲಂ  174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
12  ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 11.01.2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL