ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-10-09-2020

ದಿನಾಂಕ:10-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ 112/2020 10.09.2020 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ Fatal
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 179/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 302.304(ಬಿ).34 ಐಪಿಸಿ Dowry Death
3 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 54/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 376(2) (ಐ)(ಜೆ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 4, 5(ಕೆ), 6 ಪೊಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್. Rape &POCSO Act
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 287/2020 10.09.2020 ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆ Woman missing
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 288/2020 10.09.2020 379 ಐಪಿಸಿ Sand Theft
6 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 175/2020 10.09.2020 323, 324, 354(ಬಿ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ Molestation
7 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 176/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
8 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 177/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
9 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 234/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ. Non Fatal
10 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 235/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 34 ಐಪಿಸಿ. Assault
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 85/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 420 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Cheating
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 186/2020 10.09.2020 ಕಲಂ. 41 ಕ್ಲಾಸ್ (ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
14. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 155/2020. 10.09.2020 ಕಲಂ-279,337,ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ Non Fatal
15. ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 156/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 498 (ಎ), 323, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Harassment
16. ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಠಾಣೆ 126/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ) 32(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K.E. Act
17. ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ UDR 13/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
18. ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 109/2020 10.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
19. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2020 10.09.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft
20. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 124/2020 10.09.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft