ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 10-01-2021

ದಿನಾಂಕ:10-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 279,337,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2021 10.01.2020 ಕಲಂ  279,  337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
4 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 10.01.2020 ಕಲಂ, 324,504, 506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ASSAULT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 323,324,447,354,379,504,506,34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 10.01.2020 ಕಲಂ. 447 341 504 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 15.(ಎ), 32.(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 10.01.2020 ಕಲಂ 15.(ಎ), 32.(3) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT