ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 10.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON  10.01.2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 ಕಲಂ 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 10/2020 ಕಲಂ: 279-337-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
4 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020  ಕಲಂ 399, 402 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ATTEMPT TO DACOITY
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020  ಕಲಂ.454,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಅಕ್ಕೂರುÀ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ-498(ಎ) 504,323,506, 34 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3&4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DOWRY
7 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 ಕಲಂ 304(a) IPc
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ udr 03/2020 ಕಲಂ 174 (ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 15/2020 ಕಲಂ 317 ಐಪಿಸಿ
11 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 16/2020 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಗಿರುವ MISSING
12 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 ಕಲಂ- 323, 354(ಎ), 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
14 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2020, ಕಲಂ- 323, 307  ಐಪಿಸಿ ATTEMPT TO MURDER
15 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020, U/S   279, 337 IPಅ ACCIDENT
16 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020, U/S   379 IPಅ THEFT
17 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 11/2020 ಕಲಂ  143, 323, 324, 354, 504, 506 ಖ/ತಿ 149 IPಅ ASSAULT
18 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ACCIDENT
19 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 02/2020 ಕಲಂ 143. 147. 504. 323. 324. ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ 41(ಡಿ) 102 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT