ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-09-09-2020

ದಿನಾಂಕ:09-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 53/2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 110/2020 ಕಲಂ  279ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 111/2020 279-337ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 276/2020  ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MAN MISSING
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 277/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 22/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 210/2020 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 174/2020 279, 337  IPC NON FATAL
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 184/2020 457,380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 185/2020 457,380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
11 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 108/2020 457,380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT