ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 09-01-2021

ದಿನಾಂಕ:09-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 09/01/2021 ಕಲಂ-395 ಐಪಿಸಿ DACOITY
2 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 02/2021 09/01/2021 ಕಲಂ  279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 08/2021 09/01/2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP Act.
4 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 323, 355, 341, 504, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 324, 354, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 324, 341, 504, 506, 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 279 290 427 506 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ QUARREL
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 03/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 09/01/2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 09/01/2021 ಕಲಂ-ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. MISSING
13 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 09/01/2021 ಕಲಂ 420, 120ಃ, 144, 468, 465, 471, 409 ಐಪಿಸಿ CHEATING
14 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO-01/2021 09/01/2021 ಕಲಂ- 174 ಅಡಿಠಿಛಿ UDR
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 09/01/2021 ಕಲಂ-87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 87 KP Act.
16 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO -01/2021 09/01/2021 ಕಲಂ-174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
17 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 09/01/2021 ಕಲಂ: 341,506,324,504,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 09/01/2021 ಕಲಂ: 504,324,341,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT