ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 09.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     09/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 279,337,304 (ಂ) IPಅ FATAL
2 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 08/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 379 IPC THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 10/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 323-504-506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 11/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 323-504-506 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 12/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 323-504-506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 13/2020 09/01/2020 506 504 354 324 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 14/2020 09/01/2020 ಕಲಂ ಕಲಂ 4,8,9,11 ಏKarnataka prevention of cow slanghter and Cattle prevention Act 1964,  11(1) (a) Prevention of cruelty animals Act 1690, 177-192 (a) IMV Act, 46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56 Transportation of Animal Act 1978, 428-429 IPC Transportation of Animal Act
8 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 09/01/2020 WOMEN MISSING MISSING
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2020 09/01/2020 ಕಲಂ  143, 323, 354, 504, 506, 506(B), R/w 149 IPC ASSAULT
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 09/2020 09/01/2020 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ,ಇ ಆಕ್ಟ್ KE ACT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 05/2020 09/01/2020 ಕಲಂ 41(ಡಿ) 102 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 06/2020 09/01/2020 ಕಲಂ -403, 405, 415, 417, 419, 420 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 66 (ಡಿ) ಐ.ಟಿ ಅಕ್ಟ್ IT ACT