ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-08-09-2020

ದಿನಾಂಕ:08-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 178/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 279.337.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 93/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 15 (ಎ) ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 275/2020 08.09.2020 ಕಲಂ: 504, 506 ಐಪಿಸಿ  LIFE THREATENING
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 209/2020 08.09.2020 ಕಲಂ: 279 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್ NON FATAL
5 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 280/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NO N FATAL
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 281/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 379, ಐಪಿಸಿ. THEFT
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 83/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
8 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 15(ಎ) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE CASE
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2020 08.09.2020 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 107/2020 08.09.2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. WOMEN MISSING
11 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 125/2020 08.09.2020 ಕಲಂ.279.337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 98/2020 08.09.2020 ಕಲಂ- 20(ಎ), NDPS ACT 1985 NDPS ACT