ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 08-01-2021

ದಿನಾಂಕ:08-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021. 08.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 08.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ MISSING
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2021 08.01.2021 ಕಲಂ ಗಂಡಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 07/2021 08.01.2021 ಕಲಂ: 324 ಐಪಿಸಿ Voluntarily causing hurt
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2021 08.01.2021 279, ಐಪಿಸಿ NON FATAL
6 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 08.01.2021 ಕಲಂ-504, 323, 324 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. UDR NO 01/2020 08.01.2021 ಕಲಂ 174  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 08.01.2021 ಕಲಂ: 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL