ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 08.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     08/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 279, 304A IPC FATAL
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 ಕಲಂ 279.304(ಎ) ಐಪಿಸಿ.ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ ಎಂ ವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 427, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಜೊ 3(1)(ಆರ್)(ಎಸ್) ಎಸ್ ಎಟಿ ಆಕ್ಟ್ ATRACITY
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66 (ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್& 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 ಕಲಂ 323,324,504,506,34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ. NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 41(ಡಿ) 102 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 379 ಐ ಪಿ ಸಿ THEFT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದನೆ. MISSING
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ೂಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 143. 323. 324. 504. 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
14 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ: 287,338 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ 143,147,148,323,504,506,149 IPC ASSAULT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ-32,34, K E Act .    . KE ACT
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ-32,34, K E Act . KE ACT
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 08/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT