ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-07-09-2020

ದಿನಾಂಕ:07-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಾಗಡಿ ಠಾಣೆ 173/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 454, 380 ಐಪಿಸಿ Theft
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣೆ 279/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 498(ಎ), 302, 304(ಬಿ) ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ Dowry death
3 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 97/202 07.09.2020 ಕಲಂ 498(ಎ),506,149 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆಗೆ 3&4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ 1961 Dowry Prohibition Act
4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 18/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 107 CRPC Security Case
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 19/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 107 CRPC Security Case
6 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 20/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 107 CRPC Security Case
7 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 21/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 107 CRPC Security Case
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 286/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 341,323,427,447,504,506,34 ಐಪಿಸಿ Assault
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 177/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 208/2020 07.09.2020 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 21/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ UDR
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 89/2020 07.09.2020 ಕಲಂ. 41 ಕ್ಲಾಸ್ (ಡಿ), 102 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಠಾಣೆ 90/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ Theft
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 05/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 98/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 99/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
17 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 152/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 153/2020 07.09.2020 ಕಲಂ-279,337 ,ಐಪಿಸಿ . Non Fatal
19 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 154/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 427, 447, 506, 34  ಐಪಿಸಿ Trespass
20 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ 124/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
21 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 105/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ Non Fatal
22 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 106/2020 07.09.2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ Kidnap