ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 07-01-2021

ದಿನಾಂಕ:07-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 454.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
3 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 307, 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 05/2021 07.01.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
6 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 06/2021 07.01.2021 ಕಲಂ: 323-341-504-506-34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 07.01.2021  ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
8 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2021 07.01.2021 ಕಲಂ  420  ಐಪಿಸಿ CHEATING
9 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 07.01.2021 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
10 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2021 07.01.2021 ಕಲಂ: 63 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1957 COPYRIGHT ACT
11 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 07.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
12 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 02/2021 07.01.2021 ಕಲಂ-379 ಐಪಿಸಿ THEFT