ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 07.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     07/01/2020

 

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 ಕಲಂ- 394 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2020 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ FATAL
3 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 283/2019 ಕಲಂ-279,304.(ಎ)ಐಪಿಸಿ  ರೆ/ವಿ 187. ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. FATAL
4 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2020 ಕಲಂ 379 .ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
6 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 279,337, 304(A) IPC FATAL
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 09/2020 279 337  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
8 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 379 .ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO 01/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
10 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ 285  ಐಪಿಸಿ
11 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2020 ಕಲಂ: 15(ಎ), 32(3) ಕೆ,ಇ ಆಕ್ಟ್ EXCISE ACT
12 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2020 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್. EXCISE ACT
13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 06/2020 ಕಲಂ 15(ಎ), 32(3) ಕೆ ಇ ಆಕ್ಟ್. EXCISE ACT
14 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 07/2020  ಕಲಂ 323, 504 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. ASSAULT
15 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ 279,337, IPC ACCIDENT
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
18 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ-176, 201, ಜೊತೆಗೆ 34 ಐ  ಪಿ ಸಿ.
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 420 504 506 ಐಪಿಸಿ CHEATING