ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-06-09-2020

ದಿನಾಂಕ:06-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 176/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 341.323.332.353.392 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT and ROBBERY
2 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 85/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 395, 397  ಐಪಿಸಿ ROBBERY
3 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 104/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279,337,304(A) ACCIDENT
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 283/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
5 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 284/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 285/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 323,341,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 172/2020 06.09.2020 U/S  363  IPC MISSING
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 276/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 277/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ. ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 278/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ACCIDENT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 97/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 103/2020 06.09.2020 ಕಲಂ 87  KP ACT GAMBLING
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 96/2020 06.09.2020 ಕಲಂ- ಹೆಂಗಸುಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING