ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 06.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     06/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 377 ಐಪಿಸಿ ಕಲಂ 4. 5 (ಎಂ) ಹಾಗೂ  6 The Protection  of    Children  From Sexual Offences Act-2012 UNNATURAL SEX
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ ABETMENT OF SUICIDE
3 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ: 143, 324, 504, 506, 355, 327,ರೆ/ವಿ 149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ: 143, 324, 341, 355, 354,  149  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 ಕಲಂ 51 63 65 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ ಆಕ್ಟ  379   ಐಪಿಸಿ COPY RIGHT ACT
6 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 379, 511 .ಐಪಿಸಿ THEFT
7 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2019 ಕಲಂ 66(ಸಿ), 66(ಡಿ) ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್& 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
8 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 ಕಲಂ- 66(ಸಿ) , 66(ಡಿ) ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್-2000, ಜೊತೆಗೆ 419, 420  ಐಪಿಸಿ CHEATING
10  ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಮಗು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಐಪಿಸಿ MISSING
11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ: 37,51,63,65,69 ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ 1957 COPY RIGHT ACT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ 32,34, ಕೆ.ಇ.ಆಕ್ಟ್. KE Act.
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 306 ಐಪಿಸಿ