ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 06-01-2021

ದಿನಾಂಕ:06-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 01/2021 06.01.2021 ಕಲಂ 454.380 ಐಪಿಸಿ Theft
2 ಐಜೂರು ಠಾಣೆ 01/2021 06.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿಸಿ UDR
3 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 04/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: ಹುಡುಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ Girl missing
4 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 09/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft
5 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 01/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
6 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 02/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 447, 427, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ Trespass
7 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಠಾಣೆ 03/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 379 IPC Theft
8 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 05/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ Non Fatal
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 03/2021 06.01.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 04/2021 06.01.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ Non Fatal
11 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 01/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 379 ಐಪಿಸಿ Theft
12 ಸಾತನೂರು ಠಾಣೆ 02/2021 06.01.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ KP Act