ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-05-09-2020

ದಿನಾಂಕ:05-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 282/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBBERY
2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 275/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 143, 498(ಎ), 323, 324, 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 & 4 ಡಿ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ D P ACT
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 109/2020 05/09/2020 ಕಲಂ  279-337ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 15/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 107 CRPC 107 CRPC
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 16/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 107 CRPC 107 CRPC
6 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 17/2020 05/09­/2020 ಕಲಂ 107 CRPC 107 CRPC
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 34/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 281/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 32,34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ K E ACT
9 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 229/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 323, 427, 504,5 06 ಜೊತೆಗೆ  34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 273/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 363 ಐಪಿಸಿ MISSING
11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 274/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ, ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್. NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 82/2020 05/09/2020 ಕಲಂ  380 ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 102/2020 05/09/2020 ಕಲಂ  87 KP ACT 87 K P ACT
14 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
15 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 32/2020 05/09/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL