ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 05-01-2021

ದಿನಾಂಕ:05-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 05.01.2021 ಕಲಂ  279-304(ಎ) ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2021 05.01.2021 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
3 ಬಿಡದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 05.01.2021 ಕಲಂ. 25 ಆಮ್ರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ARMS ACT
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR NO   01/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ. UDR
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
9 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 05.01.2021 ಕಲಂ  279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 05.01.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 05.01.2021 ಕಲಂ  379 ಐಪಿಸಿ THEFT
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2021 05.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
13 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2021 05.01.2021 ಕಲಂ-363 ಐಪಿಸಿ KIDNAPPING
14 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 05.01.2021 ಕಲಂ. 279 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL