ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-04-09-2020

ದಿನಾಂಕ:04-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 270/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 498ಎ, 302 ಐಪಿಸಿ MURDER
2 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 182/2020 04.09.2020 ಕಲಂ. 392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ROBBERY
3 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 31/2020 ಕಲಂ 279,337,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 13/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 14/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECURITY
6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 271/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 406, 420 ಐಪಿಸಿ. CHEATING
7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 272/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 86 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್  1963 THEFT
8 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 25/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 207/2020 04.09.2020 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ CHEATING
10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 183/2020 04.09.2020 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ MISSING
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 04.09.2020 ಕಲಂ. 109 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ. SECURITY
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 88/2020 04.09.2020 ಕಲಂ: 41 (ಡಿ) 102 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ  ರೆ/ವಿ 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
13 ಎಂ.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 123/2020 04.09.2020 ಕಲಂ. 504. 323. 324. 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT