ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 04-01-2021

ದಿನಾಂಕ:04-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು.

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 04.01.2021 ಕಲಂ 120(B),302,201 R/W 34  ಐಪಿಸಿ MURDER
2 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 01/2021 04.01.2021 ಕಲಂ: 302 ಐ.ಪಿ.ಸಿ MURDER
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 04.01.2021 ಕಲಂ: 379  ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 03/2021 04.01.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
5 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2021 04.01.2021 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
6 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2021 04.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್ ಪಿ ಸಿ UDR
7 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2021 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 04.01.2021 ಕಲಂ-32, 34 ಕೆ.ಇ. ಆಕ್ಟ್ KE ACT