ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 04.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     04/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 ಕಲಂ- 4 ಮತ್ತು 6 ಪೋಸ್ಕೊ ಕಾಯ್ದೆ, ಜೊತೆಗೆ 376 ಐಪಿಸಿ RAPE
2 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 323,498(ಂ),506,34 IPC R/w 3 & 4 DP act D P ACT
3 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ-392 ಐ ಪಿ ಸಿ. ROBBERY
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. THEFT
5 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/ 2020 ಕಲಂ.406, 408, 420 ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ CHEATING
6 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ  143.147.148.419.420.468.471.506.149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ CHEATING
7 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020  ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
8 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 03/2020  ಕಲಂ 323 504 506 341 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020  ಕಲಂ- 143, 147, 324, ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
10 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 ಕಲಂ- 143, 447, 506, 114 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
12 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 U/S   279, 337 IPಅ NON FATAL
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2020 ಕಲಂ 143, 447, 323, 324,354, 504, 506, 120(B), R/w 149 IPC ASSAULT
14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 05/2020 ಕಲಂ 96(ಎ)ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ K P ACT
15 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 32, 34 K E act K E ACT
16 ಅಕ್ಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ-174 ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ. UDR