ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 05.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     05/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ROBERY
2 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ. 323, 324, 504, 506 ರೆ\ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ : 279-337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
4 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 506  ಐಪಿಸಿ LIFE THREATEN
5 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 87 ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ GAMBLING
6 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT CASE
7 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UDR 01/2020 ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ. UDR
8 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 447-504-506 ಜೊತೆಗೆ  149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT CASE
9 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ 141,143,147,148,341,324,323,504,506,149 IPಅ ASSAULT CASE