ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು-03-09-2020

ದಿನಾಂಕ:03-09-2020 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 175/2020 03/9/2020 392 ಐಪಿಸಿ CHAIN SNACHING
2 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 273/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 20 (ಬಿ) ಎನ್‍ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
3 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 171/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 20 (ಬಿ) ಎನ್‍ಡಿಪಿಎಸ್ ಆಕ್ಟ್ NDPS ACT
4 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 86/2020 03/9/2020 143, 324, 504, 506, 427, ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ  3 ಕ್ಲಾಸ್ (1) (ಎಫ್), 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1) (ಆರ್), 3 ಕ್ಲಾಸ್ (1) (ಎಸ್) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಅಕ್ಟ್ SC/ST ACT
  5 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 84/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 498 (ಎ), 494, 504, ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರೆ/ವಿ 3 & 4 ಡಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ DP ACT
6 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 08/2020 03/9/2020 ಕಲಂ-107 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECRITY CASE
7 ಐಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 07/2020 03/9/2020  ಕಲಂ-107 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ SECRITY CASE
8 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 33/2020 03/9/2020 . ಕಲಂ 174(ಸಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ UDR
9 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 09/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECRITY CASE
10 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 10/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECRITY CASE
11 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 11/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECRITY CASE
12 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 12/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್‍ಪಿಸಿ SECRITY CASE
13 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 169/2020 03/9/2020 143, 147, 148, 324, 307, 504, 506 ಖ/W 149 IPಅ ASSAULT
14 ಮಾಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 170/2020 03/9/2020 143, 147, 148, 324, 307, 504, 506 ಖ/W 149 IPಅ ASSAULT
15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 03/9/2020 ಕಲಂ 279,337  ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
16 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 87/2020 03/9/2020 ಕಲಂ. 143, 323, 354(ಬಿ), 504, 506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
17 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 81/2020 03/9/2020 ಕಲಂ  323.324.504.506 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
18 ಕನಕಪುರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 30/2020 03/9/2020 279,337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ NON FATAL
19 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 100/2020 03/9/2020 279, 337  ಐಪಿಸಿ NON FATAL
20 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 95/2020 03/9/2020 ಕಲಂ- 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ NON FATAL
21 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 101/2020 03/9/2020 379 ಐಪಿಸಿ THEFT