ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು- 03-01-2021

ದಿನಾಂಕ:03-01-2021 ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು

SL  NO POLICE STATION FIR NO FIR DATE UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 498(ಎ), 323, 354, 504, 506, 114 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಡಿ ಪಿ ಆಕ್ಟ್. DP Act
2 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ. Robbery
3 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ 01/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ Fatal
4 ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 04/2021 03.01.2021 ಕಲಂ-323, 324, 354, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 34 ಐಪಿಸಿ,

3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va)  SC&ST ACT-2015

SC/ST Act
5 ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ 01/2021, 03.01.2021 ಕಲಂ 354, 354(A)(1)(i)(ii), 345(D)(1), 504, 506, 509 IPC Criminal force to woman
6 ರಾಮನಗರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP Act
7 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 03/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 354, 327, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
8 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 04/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
9 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 05/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 307, 504, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
10 ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ 06/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 506 ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ Riot
11 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ: 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP Act
12 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಠಾಣೆ 02/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ UDR
13 ಕುದೂರು ಠಾಣೆ 01/2021 03.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
14. ಅಕ್ಕೂರು ಠಾಣೆ 01/2021 03.01.2021 ಕಲಂ 504, 448, 354, 506, 34 ಐಪಿಸಿ Criminal forece to woman
15. ಕನಕಪುರ ಪುರ ಠಾಣೆ 03/2021 03.01.2021 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ Woman missing
16. ಕನಕಪುರ (ಗ್ರಾ) ಠಾಣೆ 03/2021, 03.01.2021 ಕಲಂ 420, 504, 506 ಐಪಿಸಿ Assault