ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 03.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON  03/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02 /2020 ಕಲಂ 380 ಐಪಿಸಿ THEFT
2 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 03/2020 ಕಲಂ 454,457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
3 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. 04/2020 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ THEFT
4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 380,457 ಐಪಿಸಿ THEFT
5 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 66(ಸಿ) 66 (ಡಿ)ಐ.ಟಿ. ಆಕ್ಟ್& 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
6 ಸಿ.ಇ.ಎನ್. ಪೊಲೀಸ್‍ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 66 (ಸಿ) 66 (ಡಿ) ಐ.ಟಿ.ಆಕ್ಟ್‍ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ IT ACT
7 ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ. 01/2020 ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. MISSING
8 ರಾಮನಗರ ಪುರ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ.323, 353, 332, 504 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
10 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ  363 ಐ.ಪಿ.ಸಿ KIDNAP
11 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 06/2020 ಕಲಂ-279 , 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
12 ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 279-337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
13 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ: 363 ಐಪಿಸಿ KIDNAP
14 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING
15 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
16 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 447,504,506,149 IPಅ ASSAULT
17 ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 02/2020  ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ. 427, 447, 504, 506,ಜೊತೆಗೆ 149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
19 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ.279,337.ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ್. ACCIDENT
20 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
21 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್ KP ACT
22 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ACCIDENT
23 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ವ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ ಹೆಂಗಸು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ MISSING