ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು 02.01.2020

RAMANAGARA DISTRICT  DAILY CRIME REPORT CHART AS ON     02/01/2020

SL  NO POLICE STATION FIR NO UNDER SECTION MAJOR HEAD
1 ಕುಂಬಳಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ 279-304(ಎ).ಐಪಿಸಿ FATAL
2 ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 420 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ THEFT
3 ರಾಮನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ : 279-338-ಐಎಂವಿ ಜೊತೆಗೆ 187 ಐಎಂವಿ ಅಕ್ಟ್. NON FATAL
4 ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 323,324,355,354,427,504,506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
5 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ-324,504,506,34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
6 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 02/2020 ಕಲಂ-143,341,323,504,506(ಬಿ),149 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
7 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 03/2020 ಕಲಂ-354(ಎ) ಐಪಿಸಿ SEXUAL HARASSMENT
8 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 04/2020 ಕಲಂ-448, 427, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ASSAULT
9 ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 05/2020 ಕಲಂ:- 279 ಐಫಿಸಿ NON FATAL
10 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ  279, 337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ NON FATAL
12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ: 323,354,504,506,34  ಐಪಿಸಿ ASSAULT
13 ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ: 4(ಬಿ) ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೊಸಿವ್ ಆಕ್ಟ್ 1884 EXPLOSIVES ACT
14 ಕನಕಪುರ ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ 01/2020 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ UDR